Oferta Edukacyjna

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU – BIAŁEJ

Koncepcja została opracowana po uwzględnieniu :

 • wymagań wobec edukacji przedszkolnej zawartych w aktach prawnych;

 • wnioskach  dyrektora przedszkola wynikających z nadzoru pedagogicznego;

 • wnioskach nauczycieli i sugestiach rodziców na temat pracy wychowawczo - opiekuńczej i kształcącej.

WIZJA

Stwarzamy dzieciom optymalne warunki do przeżywania radosnego i twórczego dzieciństwa, pozwalającego podjąć dalsze wyzwania społeczne (edukacyjne) i  osiągnąć indywidualny sukces.

MISJA

W naszych działaniach na rzecz dobra dziecka pragniemy :

 • Zapewnić wszechstronny i bezpieczny rozwój wszystkim dzieciom;

 • Prowadzić naukę poprzez zabawę;

 • Każdego przedszkolaka traktować indywidualnie, rozwijać jego talent i zainteresowania;

 • Rozwijać samodzielność u każdego przedszkolaka oraz kształtować wiarę we własne siły i możliwości;

 • Uaktywniać i zachęcać dziecko do działań w sferach rozwoju wymagających wsparcia;

 • Wychować wrażliwych i pomysłowych młodych ludzi;

 • Własną postawą uczyć uprzejmości, szanowania siebie nawzajem oraz dzielenia się z innymi;

 • Poprzez aktywność ruchową podnosić atrakcyjność prowadzonych zajęć z zakresu rozwijania mowy i myślenia oraz rozwijania pojęć matematycznych;

 • Wspierać dzieci w procesie uspołeczniania, właściwego zachowania, przestrzegania norm poprzez czerpanie z dziedzictwa kulturowego;

 • Wzmacniać i pracować nad pozytywnymi postawami u dzieci wykorzystując zasoby naturalnego środowiska, środowiska lokalnego;

 • Przybliżać dzieciom różne środowiska przyrodnicze jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych;

 • Stwarzać warunki do stałego obcowania z kulturą, poprzez udział w życiu kulturalnym naszej dzielnicy oraz stały kontakt z teatrem i sztuką w wykonaniu aktorów;

 • Stosować nowoczesne, aktywizujące metody pracy z dzieckiem;

 • Stale pogłębiać swoją wiedzę na temat nowoczesnych metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

 

Praca wychowawczo-opiekuńcza i kształcąca z dziećmi  prowadzona jest w oparciu o Program wychowania przedszkolnego:

 • "Kocham Przedszkole" - M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek - dla grup młodszych

 • "Program wychowania przedszkolnego" PWN - E. Kordos - dla grup starszych

Kadra pedagogiczna stosując szereg metod w realizacji postawionych w pracy z dziećmi zadań i celów, wykorzystuje m. in. elementy następujących metod:

 • "Metodę Dobrego Startu" - M. Bogdanowicz;
 • "Piosenki do rysowania" -  M. Bogdanowicz;
 • "Metodę Rytmów" - K. Przyborowskiej Wynimko;
 • "Ruch Rozwijający" - W. Sherborn;
 • "Aktywne słuchanie muzyki" - B. Strauss;
 • "Pedagogikę zabawy" - Stowarzyszenia KLANZA;
 • "Kinezjologię mózgu" - P. Dennisona;
 • "Origami dla dzieci" - D. Dziamskiej;
 • "Dziecięcą matematykę" - E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
 • metoda wychowania muzycznego dzieci C. Orffa

Zajęcia dodatkowe prowadzone w grupach przez nauczycielki :

 • Edukacja przez ruch; 
 • Wesołe nutki - zajęcia muzyczno - rytmiczne;
 • Słuchamy-działamy;
 • Zajęcia muzyczno-taneczne integrujące grupę;
 • Mały odkrywca - doświadczenia i eksperymenty;
 • Zajęcia z elementami logorytmiki;
 • Gimnastyka z muzyką;
 • Każdy może eksperymentować;
 • Od wierszyka do rysunku; 
 • Twórcze dłonie;
 • Kolorowy świat kółek;
 • Zabawy z literaturą dziecięcą;
 • Spotkania literackie;
 • Piosenki do rysowania wg metody Dobrego Startu.

Język angielski:

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych.

Logopedia:

Zajęcia z logopedii prowadzone są z dziećmi, które wymagają opieki z zakresu rozwoju mowy.

Religia:

Zajęcia religii odbywają się w grupach dzieci 5-6 letnich.

Kontynuowanie dobrych praktyk w działalności przedszkola:

Wielkim atutem naszego przedszkola jest inicjowanie współpracy z lokalnymi instytucjami działającymi w naszym środowisku oraz prowadzenie jej na szeroką skalę. Jest to wynikiem usytuowania przedszkola w dzielnicy miasta Hałcnów, która słynie z różnych inicjatyw społecznych i działań podejmowanych przez instytucje społeczne i kulturalno – oświatowe. Szeroka współpraca z rodzicami- jako części tej społeczności przyczynia się do podejmowania  decyzji działań placówki, która ma na celu promowanie i ustawiczne podnoszenie jakości pracy, wychodzącej naprzeciw całej społeczności lokalnej.

Wynikiem tej współpracy są :

 • cykliczne akcje charytatywne koordynowane przez Radę Dzielnicy;
 • uroczystości lokalne, np. Święto 11 Listopada, 3 Maja;
 • konkursy o charakterze artystycznym współorganizowane przez Dom Kultury i Akcję Katolicką m.in.:
  • Przegląd pieśni patriotycznej;
  • Przegląd kolęd i pastorałek;
  • udział w festiwalach;
 • konkurs Palm Wielkanocnych inicjowany przez Parafię;
 • stała współpraca z Szkołą Podstawową nr 28;
 • udział w zawodach sportowych przy współpracy ze szkolnym Klubem Sportowym;
 • udział dzieci w międzyprzedszkolnym Turnieju piłki nożnej w Bielsku-Białej;
 • cykliczne spotkania dla dzieci w przedszkolu promujące zdrowy tryb życia z udziałem pracowników  Ośrodka Zdrowia;
 • profilaktyka przeciwpożarowa i ekologiczna prowadzona w przedszkolu i siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • współpraca z Oddziałem Książnicy Beskidzkiej.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola została zmodyfikowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 43 w Bielsku – Białej na posiedzeniu w  dniu 31.08.2017r.

Przedszkole Nr 43
w Bielsku-Białej
43-344 Bielsko-Biała
ul. Wyzwolenia 319

Tel: 816-64-59
pm43@mzo.bielsko.pl

NIP: 937-20-12-381
REGON: 072350451

Strona przedszkola na MZO

Piekarnia Rąba

Sklep Ogólnospożywczy
"Na Rogu" Bialsko-Biała

Konior Tomasz Szkółka Krzewów Ozdobnych

Zakład przetwórstwa mięsnego "Błachut"

Anapol P.H.U. Anatolia Koczur

Energo-system S.C. Paweł Konior i Mieczysław Pruchnik
Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: WebAwans.pl - Zaistniej w Sieci!