Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Oferta edukacyjna

MOTTO  NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK 2023/ 2024:

 " Twórczy przedszkolak- twórczy nauczyciel- twórczy rodzic"

Wychowanie przez sztukę.

 

Przedszkole nr 43 znajduje się na obrzeżach miasta Bielska-Białej w dzielnicy Hałcnów. Przedszkole jest placówką 13 oddziałową: dziesięć oddziałów w budynku przedszkola przy ul. J. Jasińskiego 1 oraz trzy oddziały przy ul. Wyzwolenia 343

MISJA PRZEDSZKOLA:

 • zapewnić wszechstronny i bezpieczny rozwój dzieciom;
 • kształtować wiarę we własne siły i możliwości w toku podejmowanych własnych działań;
 • wychować pomysłowych młodych ludzi;
 • każdego przedszkolaka traktować indywidualnie, rozwijać jego talent i zainteresowania;
 • nie zastępować rodziców, lecz wspólnie wychować śmiałego, zaradnego, dobrze radzącego sobie w życiu człowieka;
 • wspierać dzieci w procesie uspołeczniania, właściwego zachowania, przestrzegania norm poprzez czerpanie z dziedzictwa kulturowego;
 • stosować nowoczesne, aktywizujące metody pracy z dzieckiem;
 • stale pogłębiać swoją wiedzę na temat nowoczesnych metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym;
 • stwarzać warunki do stałego obcowania z kulturą, poprzez udział w życiu kulturalnym naszej dzielnicy oraz stały kontakt ze różnorodną sztuką tj. muzyka, plastyka, teatr;
 • integracja społeczności przedszkolnej poprzez świętowanie, wspólne spędzanie czasu i działanie na rzecz przedszkola.

Misje przedszkola będzie realizowana poprzez:

 • stałe doskonalenie kadry pedagogicznej,
 • nowoczesne projekty edukacyjne,
 • aktywną współpracę z rodzicami
 • organizację zajęć dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci,
 • właściwe wyposażenie bazy przedszkolnej, stworzenie przyjaznych , funkcjonalnych estetycznych pomieszczeń,
 • nowoczesne metody nauczania,
 • monitorowanie pracy przedszkola.

Wizja dziecka i absolwenta Przedszkola nr 43 Bielsku-Białej:

Realizując misję przedszkola i działając zgodnie z jego wizją, będziemy dążyć do kształcenia i wychowania młodego człowieka, który :

 •  jest samodzielny, zna swoje możliwości, wierzy we własne siły,
 • ma pozytywny obraz samego siebie,
 • prezentuje aktywność i ciekawość poznawczą i twórczą
 • ma zainteresowania,
 • ma twórcze podejście do zadań i problemów,
 • kulturalny i wrażliwy estetycznie,
 • w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma świadomość własnej tożsamości, ma poczucie bycia Polakiem.

Praca wychowawczo-opiekuńcza i kształcąca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego:

" PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO"

  MAC Edukacja

 Wiesława Żaba - Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo 

Kadra pedagogiczna stosując szereg metod w realizacji postawionych w pracy z dziećmi zadań i celów, wykorzystuje m.in. elementy następujących metod:
• "Metodę Dobrego Startu" - M. Bogdanowicz,
• "Metodę Ruchu Rozwijającego" - W. Sherborn,
• "Pedagogikę zabawy" - Stowarzyszenia KLANZA,
• "Kinezjologię mózgu" - P. Dennisona,
• "Origami dla dzieci" - D. Dziamskiej,
• "Dziecięcą matematykę" - E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
• metoda wychowania muzycznego dzieci C. Orffa,
• wzory i obrazki M. Frostig, D. Horne,
• aktywne słuchanie muzyki wg Battii Strauss,
• etiudy pantomimiczne,
• logorytmika,
• terapia ręki,
• kinezjologia edukacyjna,
• elementy SI,
• gry dydaktyczne.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z deficytami prowadzone są przez specjalistów zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze terapeutycznym oraz rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Chciałam podkreślić ,że w swojej kadrze nauczycieli posiadamy takich specjalistów jak terapeuta pedagogiczny, logopeda, psycholog, pedagog, oligofrenopedagog.

We wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w oparciu o "Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" M. Appel, J. Zarańskiej i E. Piotrowskiej.
W grupach 5-6 letnich dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia religii za zgodą rodziców w oparciu o program nauczania religii „Kochamy Dobrego Boga” ks. dr K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek.

Dla dzieci 5-6 letnich z wadami wymowy organizowane są zajęcia logopedyczne dwa razy w tygodniu prowadzone przez specjalistów.
Spotkania literackie organizowane są w Książnicy Beskidzkiej - filia w Hałcnowie.

W naszej Placówce prowadzone są innowacje pedagogiczne na rok szkolny 2023-2024:

- w grupie V innowacja " Otwórz książkę i..." - aktywne czytanie w przedszkolnej codzienności - panie M. Piątek, K. Mazur;

- w grupie V innowacja " Ciszej. Spokojniej. Uważniej" - wykorzystanie elementów jogi podczas zajęć - panie M. Piątek, K. Mazur;

- w grupie VIII innowacja " Sześć klocków"- pani Anna Maślany;

- w grupie II innowacja " Przedszkolaki w świecie malarstwa"- pani Daria Barnaś-Hejduk.

Kontynuowanie dobrych praktyk w działalności przedszkola:

Wielkim atutem naszego przedszkola jest inicjowanie współpracy z lokalnymi instytucjami działającymi w naszym środowisku oraz prowadzenie jej na szeroką skalę. Jest to wynikiem usytuowania przedszkola w dzielnicy miasta Hałcnów, która słynie z różnych inicjatyw społecznych i działań podejmowanych przez instytucje społeczne i kulturalno-oświatowe. Szeroka współpraca z rodzicami jako części tej społeczności przyczynia się do podejmowania decyzji działań placówki, która ma na celu promowanie i ustawiczne podnoszenie jakości pracy, wychodzącej naprzeciw całej społeczności lokalnej. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych tj.  kiermasz bożonarodzeniowy, kiermasz wielkanocny, zbieranie darów dla potrzebujących.

Wynikiem tej współpracy są:

 • cykliczne akcje charytatywne koordynowane przez Radę Osiedla Hałcnów;
 • uroczystości lokalne, np. Święto 11 Listopada, 6 stycznia Święto Trzech Króli, 3 Maja;
 • konkursy o charakterze artystycznym współorganizowane przez Dom Kultury i Akcję Katolicką m.in.:
  • Przegląd pieśni patriotycznej;
  • Przegląd kolęd i pastorałek;
 • udział w festiwalach kultury przedszkolnej;
 • konkurs Palm Wielkanocnych inicjowany przez Parafię;
 • stała współpraca z Szkołą Podstawową nr 28;
 • udział w zawodach sportowych przy współpracy ze parafialno-szkolnym Klubem Sportowym „Beskidy”;
 • profilaktyka przeciwpożarowa i ekologiczna prowadzona w przedszkolu i siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • współpraca z Oddziałem Książnicy Beskidzkiej.

Tradycje przedszkola:

Przedszkole posiada wypracowane przez siebie kalendarz uroczystości i imprez, który powiązany jest z tradycjami lokalnymi miedzy innymi:

 • Dzień Przedszkolaka,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Dzień muzyki,
 • Przedszkoliada - turniej mini piłki nożnej,
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Bal Andrzejkowy,
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Bożonarodzeniowe życzenia świąteczne – prezentacja/film,
 • Występy z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 • Bal Karnawałowy,
 • Dzień Wiosny,
 • Dzień Służby Zdrowia,
 • Dzień Ziemi - strażnicy przyrody, sprzątanie swojej okolicy,
 • Zawody strażackie, spotkanie z Strażakami OSP w Hałcnowie,
 • Występy z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca,
 • Festyn rodzinny,
 • Dzień dziecka - przejazd po okolicy Hałcnowa Ciuchcią Beskidzką,
 • Olimpiada przedszkolaków w Domu Kultury - organizowana przez Parafialno-szkolny Klub sportowy “Beskidy”,
 • Wycieczka grupowa,
 • Pożegnanie Starszaków.